Услуги

Нашите услуги в управление на имоти:
1. Представителност и отговорност
» Представляване на собственика пред настоящи и потенциални наематели
» Представляване на собственика пред държавни и общински органи, както и пред общото събрание на собствениците на имоти в сградата
» Представляване на собственика пред доставчици на комунални услуги
» Представляване на собственика пред изпълнители на строителни ремонти
» Съхранение и предаване на ключове за имота и отговорност за охраната му

2. Текуща подръжка
» Текущ контрол върху опазването на имота, обзавеждане и оборудване
» Почистване и контрол за чистотата на отдавания имот
» Озеленяване и подръжка басейн
» Подръжка на всички инсталации (Електро, ВиК, отопление, вентилация, климатизация, СОТ, интернет, кабелна ТВ, пожароизвестяване
» Извършване и/или контрол на ремонтните работи на имота

3. Финансов мениджмънт
» Управление на финансовите потоци – плащане на данъци и такси за имота, разплащане или контрол на плащанията с доставчици на комунални услуги, получаване и предаване на суми от наеми, управление на бюджет за ремонтни дейности
» Консултации и експертни оценки касаещи имота
» Изготвяне на годишен бюджет, периодични финансови отчети, счетоводство

4. Юридическа помощ
» Консултации и преговори при отдаване на имота под наем
» Консултации и съдействие при промяна собственоста

5. Подръжка документооборот
» Придвижване и съхранение на документи
» Подготвяне и съхранение на приемо-предавателни протоколи, списъци с оборудване и обзавеждане
» Съставяне на списъци за инвентиризация