Услуги | Управление на проекти

Нашите услуги в управление на проекти:
1. Управление на проекти в предпроектна фаза
» Анализ на техническите и икономическите възможности
» Избор на терен
» Предварителни проучвания за съществуваща инфраструктура, външни връзки и комуникация
» Оценка на разходите/бюджетно планиране
» Проектно планиране
» Прочване, планиране и съгласуване с държавните органи, виза за проектиране
» Управление процеса на одобрения от държавни органи

2. Управление на проекти в проектна фаза
» Организация и комуникация
» Проектни стандарти
» Планиране и контрол на разходите
» Управление и контрол в проектирането
» Съдействие при съгласуване на проект
» Връзки с държавни органи и проверка съответствията с нормите
» Провеждане на търг за главен изпълнител и подизпълнител
» Договори и споразумения

3. Управление на проекти в строителна фаза
» Администриране на договорите
» Контрол на графиците, периодични доклади
» Контрол на разходите, периодични доклади
» Актуализация и оптимизация на графиците и разходите
» Управление и контрол на качеството
» Контрол на плащанията
» Управление на снабдяването
» Разрешителни и лицензии
» Контрол и координация между всички участници в строително – инвестиционния процес

4. Услуги предлагани в следстроителна фаза
» Съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация
» Планиране на оперативните разходи и подръжката
» Съдействие при гаранционно обслужване
» Удостоверение за въвеждане в експлоатация
» Финализиране на плащанията