Проекти | Управление на проекти

Инвестиционен проект е изпълнението на всички дейности, свързани с възникването на една инвестиционна идея до момента на нейното осъществяване в рамките на планиран бюджет, продължителност и качество.

Управлението на инвестиционните проекти в строителството обхваща основни насоки по които се реализира всеки проект.
1. Основи на проекта
» Наименование и цел на проекта
» Местоположение на проекта
» Основни източници на информация
» Закони и разпоредби
» Проектна готовност

2. Управление обхвата на проекта
» Фази и етапи на проекта
» Алтернативи за реализация

3. Управление времето на проекта
» Структура и определяне на дейностите на проекта
» Линеен календарен план
» Мрежов график
» Ресурсен график
» Методи за контрол

4. Управление бюджета на проекта
» Формиране бюджета на проекта
» Формиране на цените и разходните норми
» Изчисляване на бюджета
» Планиране на паричните потоци
» Методи за контрол

5. Ефективност на проекта
» Икономически ефект
» Преки ползи от проекта